Choa Chu Kang, Singapore Jewish cemetery

Choa Chu Kang, Singapore Jewish cemetery

Rahel wife of Menashe Rahamin Salah Gabai died 27 Nov 1903