Choa Chu Kang, Singapore Jewish cemetery

Choa Chu Kang, Singapore Jewish cemetery

Sion son of Abdallah Ezrah Rahamin Meyr (Meir) Hayeem (Haim) Isaac died 17 Feb 1898